🌷 "Move on" หมายความว่า ก้าวไปข้างหน้า
Pungpang Talk มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง "Move on" ว่าเป็นการมีอิสระทางจิตใจ ไม่เอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความผิดหวัง เป็นต้น ซึ่งจะทำแบบนั้นได้ต้องมีการรู้ เข้าใจ และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้
ดังนั้น Move on คือ การเข้าใจและยอมรับเหตุและผล เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปด้วยตนเองอย่างอิสรภาพ
  • 2
โฆษณา