26 เม.ย. 2022 เวลา 07:24 • ประวัติศาสตร์
26 เม.ย. 1986
เหตุการณ์ภัยพิบัติเชียร์โนบีล แกนปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลอมละลายและระเบิดส่งผลกระทบนับแสนคน
โฆษณา