26 เม.ย. 1986
เหตุการณ์ภัยพิบัติเชียร์โนบีล แกนปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลอมละลายและระเบิดส่งผลกระทบนับแสนคน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...