มีบัญชีอยู่แล้ว?
“การประเมินผลการปฎิบัติงาน” คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร
3
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในด้านความสามารถ ตลอดจนถึงศักยภาพที่จำเป็นต่อองค์กร
2
ถือว่าเป็นดรรชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงานซึ่งมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน พิจารณาโบนัส หรือแม้แต่เลิกจ้างพนักงาน
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่า องค์กรควรปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านใดบ้าง HR ควรเสริมทักษะพนักงานแต่ละคนอย่างไร ควรพัฒนาทักษะไปในทิศทางไหน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานขององค์กร
 • จุดประสงค์หลักของการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 5 ข้อ ดังนี้
1. ประเมินเพื่อวัดศักยภาพในการทำงานของพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน จะต้องอ้างอิงลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานปฏิบัติงานได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2
ซึ่งหากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานและองค์กรอาจไม่สามารถมองเห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง และปัญหาที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาที่คาดหวัง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด
1
2. ประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย
ต่อเนื่องจากข้อแรก หาก HR ประเมินศักยภาพของพนักงานแล้วพบว่า พนักงานมีศักยภาพหรือจุดเด่นที่เหมาะกับตำแหน่งงานอื่น ก็อาจพิจารณาพูดคุยเพื่อเลื่อนหรือโยกย้ายตำแหน่งไปยังหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมหรือส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
3. ประเมินเพื่อพิจารณาปรับฐานเงินเดือนหรือพิจารณาโบนัส
ความก้าวหน้าของพนักงานนอกจากการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็คือการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน หรือ ได้รับโบนัส โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานได้เป็นอย่างดี
4. ประเมินเพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยของพนักงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยของพนักงานในทุกๆ ด้าน ทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาและวางแผนในการแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อขจัดข้อด้อยให้ลดน้อยลง
และการส่งเสริมศักยภาพในด้านที่โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง HR สามารถใช้การอบรมพิเศษ, คอร์สเสริมทักษะ หรือการส่งไปศึกษาต่อทั้งในรูปแบบของสถานศึกษา หรือการไปดูงานแลกเปลี่ยนที่หน่วยงานอื่น เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และทักษะของพนักงานให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
5. ประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทั้งพนักงานและองค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานนอกจากจะช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองแล้ว ยังช่วยให้องค์กรได้ประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้มองเห็นถึงปัญหาที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวพนักงานมีศักยภาพไม่เพียงพอ หรือองค์กรขาดประสิทธิภาพ
หากเราได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง จะช่วยให้ HR สามารถวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบริษัทให้สอดคล้องกัน เพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบประเมินผลปฏิบัติงาน (Performance Management) และยังเป็น 1 ในคุณสมบัติเด่นของระบบ Humatrix อีกด้วย สามาถใช้งานผ่านออนไลน์ได้อย่างง่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบประเมินผลของพนักงาน การเก็บบันทึกผลคะแนน การตรวจสอบคะแนนที่พนักงานสามารถดูได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลคะแนนได้ด้วยเช่นกัน
 • ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการประเมินผลการปฎิบัติงาน
1. ช่วยให้องค์กรได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องจะช่วยให้องค์กรมองเห็นถึงศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อยของพนักงานและองค์กร รวมถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและองค์กรได้อย่างตรงจุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
2. ช่วยให้องค์กรเลือกใช้คนได้ตรงกับงาน
ศักยภาพของพนักงานในองค์กรแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ผลการประเมินจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นถึงศักยภาพของพนักงาน และมอบหมายงานหรือตำแหน่งที่เหมาะสม หรือแม้แต่การเลิกจ้างพนักงานที่มีศักยภาพไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท
2
3. ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ผลการประเมินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและสมเหตุสมผล จะให้ให้พนักงานได้เข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผนการทำงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนี้ยังรวมถึงแรงจูงใจที่ได้จากการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสอีกด้วย
4. ช่วยสร้างความมั่นใจและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ผลการประเมินที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ และยังเป็นแรงจูงใจในการทำงานที่ดี
5. ช่วยให้ผู้บริหารได้ทบทวนแนวทางการบริหารงานและการวางเป้าหมายขององค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นการวัดศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ และแนวทางการบริหารงานขององค์กร ว่าเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
ซึ่งในบางครั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือแนวทางการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม ช่วยให้องค์กรสามารถพิจารณาทบทวน เพื่อกำหนดแนวทาง การวางเป้าหมาย หรือแม้กระทั่งการปรับโครงสร้างขององค์กรให้อยู่ในแนวทางที่ควรจะเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คือหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินศักยภาพของพนักงาน ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
เพราะผลตอบแทนจากการประเมินที่นอกจากจะได้รับการเลื่อนหรือโยกย้ายตำแหน่ง การปรับขึ้นเงินเดือน และการได้รับโบนัสแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานยังช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการทำงานและได้รับการยอมรับในความสามารถจากเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นชั้นดีที่จะทำให้พนักงานพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรโดยตรง
ทำให้เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่ถูกต้อง ชัดเจน และยุติธรรม เป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่องค์กรทุกระดับควรเลือกใช้งาน
Janjira Hanuman
...............
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ด่วน น้ำมันดิบ ลงเหลือ 96.7 ดอลลาร์ -16.7% แล้วใน 1 เดือน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ -น้ำมันดิบที่จะถูกนำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปในอนาคต จะต่ำลงมากกว่าเดือนก่อนหน้า
  SSF VS RMF อยากลดหย่อนภาษีเลือกกองทุนไหนดี? ปัจจุบัน กองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท คือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  ไอ่น้องใจเย็น ! เมื่อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งร้อนจัดจึงอยากจะขอแต่งตัวสบายๆเพื่อถ่ายเทอากาศ ..
  สถานการณ์วันที่ 132 สงครามรัสเซียยูเครน ล่าสุด!! รัสเซียเพิ่มการโจมตีโดเนตสค์หนักขึ้นหลังจากควบคุมจังหวัด Lugansk ได้อย่างเต็มที่ ศึกที่คาร์คีฟ ทหารยูเครนพลีชีพกว่า 100 นาย รัสเซียยันรุกต่อเต็มรูปแบบ
  ดูทั้งหมด