ดูว่าเหตุที่คิดมากมาจากอะไร
ขาดสติ ?
จากความอยากได้ อยากมี อยากเป็น .... อะไรไหม โลภ โกรธ หลง มีทุกคน จึงต้องมีสติพิจารณาว่า มากไปจนทำให้เราทุกข์ ?
อีกอย่าง ให้รู้ว่า ทุกคนต้องตาย และมากมายที่ตายตอนอายุไม่มาก ด้วยเหตุที่คาดไม่ถึง สิ่งที่คิดมากนั้น ควรปล่อยวาง ไม่ไปติดข้อง เพราะการคิดการปรุงแต่งมีแต่ยึด มีแต่อยาก...มีแต่ผิดหวังไม่จบสิ้น
สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจ ก็ไม่อยากได้ มีแต่อยากผลักไสออกไป ...... ควรเบื่อหน่าย กับเรื่อง อยาก.....
หันมาบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา จะมีสมาธิตัดใจปล่อยวางได้ง่ายขึ้น จะดีกว่า สุขจะลึกซึ้ง ทุกข์จะเบาบาง เพราะปัญญาเราเอง
1
โฆษณา