1. ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจตนเอง ในเรื่องต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การกิน การนอน การพักผ่อน การสวดมนต์ การทำสมาธิ การทำงาน ให้เป็นเวลา ทำเป็นกิจวัตร มีระเบียบในชีวิต
2. ให้เกียรติ และเคารพตนเอง คนอื่นเรายังให้เกัยรติเค้าได้ และตัวเราเองล่ะ
3. รู้จักปฎืเสธให้เป็น ถ้าเราไม่สบายใจ ไม่สะดวกที่จะทำ หรือที่จะไป ก็สามารถปฏิเสธได้
  • 2
โฆษณา