ชมด้านไหน​
ถ้าด้านความงาม
ไม่มีคำพูดมนุษย์
บรรยายความงาม
ของผู้หญิงได้หมด
ถ้าด้านอื่นให้ชมสิ่ง
ที่เธอทำได้ดีกว่า
ผู้หญิงอื่น
  • 4
โฆษณา