17 มิ.ย. 2022 เวลา 08:03 • ไลฟ์สไตล์
"ชอบคนเก่ง คนดีและมีความสุข"
-เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกับผู้อื่น
-ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
-มีความสุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข
โฆษณา