ส่วนตัวคิดว่าศักยภาพประเทศไทย
S จุดแข็ง
-เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองในอัตราที่สูงและยังไม่ถูกใช้งาน
-ไทยมีพืชเศรษฐกิจที่หลายประเทศไม่มี
-ไทยมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับชาติต่างๆได้ดี
W จุดอ่อน
-ขาดผู้นำที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี
-รัฐบาลขาดศักยภาพที่ดีและยังไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้
-ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนา
O โอกาส
-ประเทศไทยมีหลายประเทศที่พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนจากการผูกมิตรของไทย
-ประเทศไทยยังสามารถไต่ระดับไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้
T อุปสรรค
-สถานการณ์Covid-19
-สงครามรัฐเซีย-ยูเครน
-ค่าเงินผันผวน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา