ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#3/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New Country
เพราะเรายังอยู่ในโลกใบเดิม ที่มีสองรูปแบบระบอบการปกครองคือเสรีกับเผด็จการซึ่งไม่อาจรวมกันเป็นหนึ่ง
การจะเป็นประเทศใหม่ New Country จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบอบการปกครองจากประเทศเผด็จการสู่ประเทศประชาธิปไตย
เพราะพื้นที่ประเทศนั้นบรรจุอะไรก็ได้ และชาติคือการรวมตัวของประชาชนผู้เสียภาษี เพื่อใช้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยประชาชนควรได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรบนพื้นที่ของประเทศเพื่อประชาชนมีรายได้และเสียภาษี เช่น ระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชน บริหารโดยตัวแทนของประชาชน และบริหารเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
อุปสรรคที่กั้นขวางการจะเป็นประชาธิปไตย คือระบอบเผด็จการ ที่ยังไม่ลืมสันดานดิบที่มองคนเป็นเหมือนหุ่นยนต์ ใช้มนต์ Media สะกด ให้ คนเสพติดความเป็นทาสที่แม้ถูกปล่อยแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมไปเพราะติดนิสัยพึ่งพิงคนอื่นและยอมเป็นฝ่ายสนับสนุนระบอบเผด็จการเพื่อเผด็จการเลี้ยงไว้เป็นทาสรับใช้
แม้ว่าธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครต้องการเป็นต้นไม้ในกระถางที่ต้องมีคนเลี้ยง แต่เมื่อเกิดมาในสภาพแวดล้อมในกระถาง และปุถุชนยังคงมี โลภ โกรธ หลง คนจึงยินยอมพร้อมใจตกเป็นทาสของพระเจ้าเงินตราเพื่อตอบสนองตัณหาอุปาทานของมนุษย์ ทำให้มือที่มองไม่เห็นของคนบนยอดปิรามิด สามารถใช้อำนาจทุนคุมคนทั้งโลกให้เป็นเพียง "สัตว์เศรษฐกิจ" เท่านั้น
ลักษณะของคนที่เป็นเผด็จการคือยังไม่ลืมสันดานดิบที่เมื่อได้อำนาจปกครองแล้วมักจะ คอรัปชั่นเพื่อเครือญาติหรือเพื่อกลุ่มพวกตัวเอง
หลวงพ่อชา สอนโยมให้มีเมตตาต่อกัน อย่าเอาเปรียบกันนะ เพราะคนที่ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ ย่อมไม่เอาเปรียบใคร เป็นการเอาด้านที่ดีของความไม่อยากนำมาใช้กระตุ้นวิธีปฏิบัติที่ดี
พุทธสอนให้ปฏิบัติเป็น“ธรรม” โดยสร้างประโยชน์ Profit ตนและคนอื่นๆ Others People รวมถึงต้องรักษา Planet สมดุลของโลกอนิจจังไม่ให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงมาเอาคืนมนุษย์
ดังนั้น ต้นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ Total Cost ในโลก VUCA World จึงจำเป็นต้องยอมสละ Profit กำไรบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายเยียวยาปัญหาที่กระทบสมดุลโลก Planet
และต้องวางกำลังไว้ป้องกันภัยจากสันดานดิบของเผด็จการ People ไม่ให้ฮึกเหิมมารุกรานโลกเสรี
ปัจจุบัน คนรู้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต้องหันไปใช้พลังงานสะอาดเพื่อรักษาสมดุลโลก Planet
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต้องหันไปใช้พลังงานสะอาดเพื่อรักษาสมดุลโลก Planet
แต่ ในโลก VUCA World ยังคงมีการฮุบดินแดนอื่นซึ่งเป็นสันดานดิบที่ติดมาตั้งแต่ยุคการสร้างและดำรงรักษาเผ่าพันธุ์
เมื่อมองให้ชัดขึ้น การรุกรานเข้าฮุบดินแดนอื่นเป็นเรื่องเพื่อผลประโยชน์ 2 รูปแบบ คือ การเข้าไปใช้ประโยชน์ กับ การไปเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าคุ้มครอง ซึ่งแท้จริงพื้นที่ทั้งผืนน้ำและผืนดินเป็นสมบัติของแม่โลก ไม่ใช่สมบัติของใคร ทุกคนเพียงได้ Visa ผ่านมาท่องเที่ยวคนละช่วงชีวิตหนึ่ง เท่านั้น
และคนควรรู้จักใช้ปัญญาที่ Adam Smith คิดไว้ให้ ว่ามีมือที่มองไม่เห็น เป็นพลังตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ช่วยจัดการทรัพย์สมบัติของแม่โลก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ทุกคน
การจะกล่าวอ้างสิ่งที่ชนเผ่าในอดีตของเราเคยเป็นเจ้าของมาก่อนนั้น เป็นการกล่าวอ้างไม่ถึงที่สุดของเหตุ ความจริงคือสรรพสิ่งเป็นของแม่โลก
ถ้าจะมองการรุกรานในแง่ดีแบบสุดขีด
ในอดีตยุคขยายอาณานิคม การเข้าฮุบดินแดนในอดีตที่โลกยังไม่เจริญนั้น มันเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมให้กลุ่มที่ยังด้อยกว่าได้พัฒนาขึ้น เช่น
ไต้หวันเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นอยู่ 50 ปี จึงได้รับวัฒนธรรมขยันทำงานแบบญี่ปุ่นและได้รับเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบญี่ปุ่น
ส่วนศรีลังกา แม้ว่าเคยเป็นอานานิคมของอังกฤษ แต่เดิมมีคนสองเผ่าที่ขัดแย้งกัน ทำให้ง่ายต่อการถูกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายเพื่อปกครองได้ง่าย เพราะเมื่อฝ่ายใดได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจปกครอง ก็จะรังแก และเอาเปรียบฝ่ายอื่น
ศรีลังกาเมื่อได้อิสรภาพ ก็ยังไม่เลิกแบ่งฝ่าย ประมาณว่าอำนาจในการปกครองทำให้เกิดการแบ่งพวก และใช้อำนาจกดขี่กันจนอีกฝ่ายทนไม่ไหวกับวัฒนธรรมเล่นพวก
สุดท้ายมีการขุดรากถอนโคนกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม แล้วปกครองโดยกลุ่มคนตระกูลเดียวโดยยังคงวัฒนธรรมเล่นพวก เอาเฉพาะคนในตระกูลขึ้นมามีอำนาจ เกิดปัญหาคอรัปชั่นแบบสุดขีดเพราะเป็นการทำแบบครบวงจรโดยคนตระกูลเดียว เป็นสาเหตุหลักที่ประเทศล้มละลายในปัจจุบันและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง New Country
แม้ว่าการปกครองในระบอบเผด็จการ เป็นระบอบที่ล้าหลังเพราะไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่มีประชาชนประเทศใดที่ต้องการรุกรานประทศอื่น
แต่ก็ยังคงมีระบอบเผด็จการปกครองประเทศ โดยเผด็จการพยายามรักษาอำนาจเผด็จการเอาไว้
ในปัจจุบัน ยังคงมีการขยายอาณานิคมของเผด็จการ ที่ติดกับดักอำนาจของพระเจ้าเงินตรา ไม่ต่างกับที่นายทุนหน้าเลือดใช้กลไกกฎหมายโดยปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกร เอาที่นามาจำนองไว้ และต่อมาเมื่อไม่มีเงินมา ไถ่ถอนได้ทันก็ยึดที่ ในยุค Covid-19 การขยายอาณานิคมในระดับประเทศก็สามารถทำได้คล้ายกัน
แม้ว่า ทุนนิยมตลาดเสรี วิธีการของเศรษฐศาสตร์ ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับตกแก่คนส่วนน้อย ทิ้งให้คนส่วนใหญ่ยากลำบากในทางเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้เป็นแบบรวยกระจุกและจนกระจาย ดูทรงแล้วคงเป็นปัญหาโลกแตก เพราะเรายังอยู่ในโลกใบเดิม ที่มีสองรูปแบบระบอบการปกครองคือเสรีกับเผด็จการซึ่งไม่อาจรวมกันเป็นหนึ่ง
ประมาณว่า เป็น"กับดักเศรษฐศาสตร์" ที่นักเศรษฐศาสตร์ด้านการเงิน สร้าง"เงิน"ขึ้นมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยมีทองคำหนุนหลัง แต่ยอมให้อเมริกาพิมพ์ดอลลาร์ออกมาโดยไม่ต้องมีทองคำหนุนหลังได้อย่างไม่จำกัดจำนวน ตราบเท่าที่อเมริกาไม่ผิดนัดชำระหนี้ เพราะการพิมพ์เงินเพื่อรัฐมีเงินใช้จ่ายแก้ปัญหาให้ประชาชนมีสภาพคล่องทางการเงินหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็น Zero Sum Game ในการบริหารเงินของประเทศโดยหนี้ของภาครัฐคือรายได้ของประชาชนซึ่งจะย้อนกลับสู่รัฐในรูปของเงินภาษี
ล่าสุด มีข่าวว่าอเมริกาจะแจกเงินประชาชนอีกแล้ว ส่วนประชาชนใต้ระบอบเผด็จการที่บริหารเพื่อพวกพ้อง ได้แต่ยืนมองทำตาปริบ ๆ เท่านั้น
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#3/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Country or one Country สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา