ความรู้ ความเข้าใจ ศรัทธา แต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กอนุบาลจะสอนระดับดอกเตอร์ก็คงจะยาก วัตถุมงคลถือเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ ที่สุด ตื่นเช้ามานึกถึงพระพุทธที่ห้อยคอ คือพุทธานุสสติ บูชาด้วยธรรมคาถา คือธรรมมานุสสติ นึกถึงพระอาจารย์ผู้มอบให้ คือ สังฆานุสสติ
หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งโดยปราศจากอคติ มานะทิฐิ อุปาทาน สิ่งต่างๆ ล้วนมีจุดประสงค์เดียวคือ ให้ทุกคนปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะจิต จิตเป็นกุศลตลอดเวลาตามกำลังของตน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา