31 ส.ค. 2022 เวลา 03:19 • ไลฟ์สไตล์
ก่อนอื่น ต้องแยกคำว่า
วัตถุและวัตถุนิยมออกมาก่อน
วัตถุหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค
หรือปัจจัย 4 มีความจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต มีความสำคัญต่อทุกคน
วัตถุนิยม เป็นประมาณแนวคิด ความเชื่อ ความชอบสิ่งของ เครื่องใช้
ความมีทุกชนิดโดยไม่จำกัด
ในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธองค์ทรงสอน
การบริโภคใช้สอยปัจจัย 4
ด้วย "โยนิโสมนสิการ"
คือ การพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอย
1. เครื่องนุ่งห่ม ใช้เพียงเพื่อ
บำบัดความหนาว และป้องกันอันตรายจากเหลือบยุง ลมแดด ฯลฯ
2. อาหาร รับประทานเพียงเพื่อบำบัดทุกข์ความหิว
และเพื่อการประพฤติธรรม
3. ที่อยู่อาศัย ใช้เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อ
ความสะดวกสบายควรแก่การปฏิบัติธรรม
(สัปปายะ) ฯลฯ
4. ยารักษาโรค ใช้เพื่อรักษาความเจ็บไข้ตามความจำเป็น
ปัจจัย 4 นี้ มีความจำเป็นและสำคัญ ซึ่งชาวพุทธที่เป็นอุบาสก อุบาสิกาต้อง
ช่วยกันดูแลตามสมควร
แต่ไม่ใช่แนววัตถุนิยม
ซึ่งอันนั้นเป็นโลภะ
ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นคำสอน
ของพระพุทธเจ้า
สาธุค่ะ
โฆษณา