เหตุใด ทางธรรมจึงไปไม่ได้ครับ
เส้นทางธรรมไม่มีการกีดกันใครให้เดินเข้าไปสู่เส้นทางนั้นเลย...ยกเว้นตัวท่านเอง
โฆษณา