การทำงาน
  • 579
    โพสต์
  • 31
    คำถาม
  • 220
    สมาชิก
การทำงาน (Work) หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรในบุคลากรหนึ่งกระทำขึ้นด้วยกำลังกายและกำลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เขาต้องการ