15 ต.ค. 2022 เวลา 01:02 • ความคิดเห็น
รู้การไหวของกาย จะลุกจะนั่ง จะกินอะไร รู้ถึงอาการ ความตึงหย่อน ตามความเป็นจริงขณะนั้นๆ หลุดบ้าง รู้ตัวบ้าง ก็ไม่เป็นไรแค่ใส่ใจ
มีโยนิโสมนสิการ ในปัจจุบัน หมั่นทำบ่อยๆ สติจะเข้มแข็งมีกำลัง สั่งสมไปเรื่อยๆตามธรรมชาติ
โฆษณา