รู้การไหวของกาย จะลุกจะนั่ง จะกินอะไร รู้ถึงอาการ ความตึงหย่อน ตามความเป็นจริงขณะนั้นๆ หลุดบ้าง รู้ตัวบ้าง ก็ไม่เป็นไรแค่ใส่ใจ
มีโยนิโสมนสิการ ในปัจจุบัน หมั่นทำบ่อยๆ สติจะเข้มแข็งมีกำลัง สั่งสมไปเรื่อยๆตามธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา