20 ต.ค. 2022 เวลา 13:40 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินที่คุณอาจยังไม่รู้
การทำงานกับตัวเลขในงบการเงิน เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหุ้น ในการแปลความหมายและวิเคราะห์งบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อพิจารณาคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทที่จะลงทุนอย่างชาญฉลาด
แต่มีสิ่งสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
1) งบการเงินที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
1
งบที่นำมาใช้ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรสะสม
ผู้ที่มักจะมุ่งเน้นไปที่งบกำไรขาดทุนและงบดุลนั้น จะลดการพิจารณากระแสเงินสดให้น้อยลง และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เพราะงบกระแสเงินสดมีข้อมูลการวิเคราะห์ที่สำคัญอย่างยิ่ง
2) รู้ว่าอะไรอยู่หลังตัวเลข
ตัวเลขในงบการเงินของบริษัท สะท้อนถึงเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
ดังนั้นการรู้ว่าตัวเลขมีความเป็นมาอย่างไร และเมื่อได้ตัวเลขนี้มาแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อไป จะเป็นตัวช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ
3) ความหลากหลายของการรายงานทางการเงิน
อย่าคาดหวังให้งบการเงินมีความเหมาะสมกับแม่บทการบัญชีเพียงชุดเดียว เพราะลักษณะที่หลากหลายของกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลให้เกิดการนำเสนองบการเงินที่หลากหลายตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบดุล งบกำไรขาดทุน
ซึ่งความหลากหลายของการรายงานทางการเงิน กำหนดให้เราต้องทำความคุ้นเคยกับลักษณะทั่วไปของงบการเงินบางประการก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางการเงินของแต่ละบริษัท
4) มีหลักการบัญชีที่สำคัญสองแบบ
1
คือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ทั้งสองวิธีถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีความแตกต่างหลักระหว่างสองประการ ก็คือ GAAP “เป็นหลักการ” หรือ based rule ซึ่งครอบคลุมถึง ประเพณีนิยม กฎ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ
ส่วน IFRS คือ "หลักการพื้นฐาน" เพื่อให้งบการเงินทั่วโลกมีรูปแบบที่มีความสอดคล้อง โปร่งใส เปรียบเทียบได้ และเพื่อสร้างภาษาบัญชีที่เป็นสากล
เพื่อให้ธุรกิจ และงบการเงินสามารถเป็นไปได้อย่างสอดคล้อง และไว้ใจได้จากบริษัทสู่บริษัท และจากประเทศสู่ประเทศ
5) การบัญชีเป็นงานศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์
โดยการบัญชี คือศิลปะของการจดบันทึก การจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งสำคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
1
การแสดงฐานะการเงินของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินนั้น มักได้รับอิทธิพลจากการประมาณการและการตัดสินของฝ่ายบริหารในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ภายใต้ผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมา
ขณะที่ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเข้มงวดในการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และความไม่ถูกต้องที่พบในกระบวนการบัญชี นักลงทุนที่ชาญฉลาดควรใช้วิธีสอบถามและมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อในการวิเคราะห์งบการเงินนั้น
6) อัตราส่วนทางการเงินและตัวชี้วัด
1
อัตราส่วนและตัวบ่งชี้ที่เกิดขึ้นจะต้องดูเป็นระยะเวลานานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม ตัวชี้วัดทางการเงินเชิงประเมินสามารถแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท และขั้นตอนการพัฒนา
7) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1
ตัวเลขงบการเงินเป็นเรื่องยากสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด นักวิเคราะห์มืออาชีพเห็นพ้องกันว่าการทำความเข้าใจบันทึกย่อของงบการเงินเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อประเมินสภาพและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และนี่ก็คือสิ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วเจอกันใหม่บทความหน้าค่ะ
Cr. talkingofmoney
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา