บางศาสตร์จัดความอดทนหรือ patience เป็นหนึ่งในทักษะ
สิ่งที่เป็นทักษะคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝน
สมมติว่า คนทุกวันนี้มีความอดทนในการรอคอยน้อยลงจริง... ไม่ใช่อคติที่เกิดจากการที่เรารับรู้ข้อมูลมากขึ้น! มันก็อาจจะสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เราไม่ต้องหรือไม่ได้ฝึกฝนความอดทนในการรอคอย
ส่วนตัวเราตั้งสมมติฐานแบบนี้
โฆษณา