ชีวิตไม่แน่นอน อย่าลืมหาเวลาศึกษาธรรมะ ฟังท่านพระอาจารย์สุชาติ หรือพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ไว้บ้าง เป็นอริยทรัพย์ภายใน
อย่าหลงเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับตนเอง
หมั่นบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ตั้งวัยนี้เพราะ
ถ้าเรามีบุญวาสนา แรงบุญจะยิ่งเกื้อหนุน ปัญหาอุปสรรคจะผ่านพ้นได้ไม่ยาก
ถ้าจะมีกรรมวิบากมาตัดรอนในอนาคต ก็จะเบาบางลง หรือไม่ส่งผล
ทำดีกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้มากเพราะเป็นใหญ่ที่ส่งผลทันทียามกรรมวิบากส่งผล
แสดงความคิดเห็นของคุณ...