แสดงความคิดเห็น เป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์
วิพากษ์วิจารย์ ก็เหมือนกัน แต่อาจมีอคติได้ มีฉันทคติได้มากกว่า แต่มีความตรงไปตรงมามากกว่า
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...