ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูง ไม่ผลักภาระให้ผู้อื่น..
มองเห็นความเสี่ยง หรือ ประเมินความเสี่ยงได้ดี
ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา
2
ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยอมรับความเห็นต่าง
และทำเพื่อส่วนรวม
1
พึ่งพาตัวเองได้ และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับตัวเองได้
1
  • 2
โฆษณา