30 พ.ย. 2022 เวลา 16:25 • ธุรกิจ
📌หนังสือตักเตือน สำหรับลงโทษทางวินัยของพนักงาน
📣แจกตัวอย่างหนังสือตักเตือน ท้ายโพสต์‼️
เมื่อพนักงานกระทำผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎของบริษัท ในส่วน HR เองก็จะมีลำดับในการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำผิด ซึ่งแต่ละลำดับการลงโทษอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของบริษัทนั้นๆ แต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือ "หนังสือตักเตือนทางวินัย" ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อมีผลบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง I AM HR ขอเสนอองค์ประกอบดังนี้
📍ส่วนที่ 1 หัวจดหมายใช้คำว่า "หนังสือตักเตือน" หรืออื่นๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นประเภทหนังสือตักเตือน
📍ส่วนที่ 2 วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือตักเตือน หรือจะใส่วัน เดือน ปี ที่พนักงานกระทำผิดระเบียบข้อบังคับ
📍ส่วนที่ 3 ระบุเรื่อง "การลงโทษทางวินัยโดยตักเตือนเป็นหนังสือ" หรือใช้หัวเรื่องอื่นที่บ่งบอกว่าเป็นการตักเตือน และเรียน เป็นชื่อพนักงานที่ชัดเจน
📍ส่วนที่ 4 ย่อหน้าแรก ให้กล่าวถึงรายละเอียดส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ-สกุล ฝ่าย แผนก สถานที่เกิดเหตุและกล่าวถึงเหตุการณ์ การกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หากมีบันทึกการสอบสวนก็ให้อ้างอิงตามบันทึกการสอบสวน ให้ชัดเจน
📍ส่วนที่ 5 ย่อหน้าที่ 2 ให้กล่าวถึงข้อบังคับที่พนักงานกระทำผิด จะกี่ข้อก็ใส่เข้ามาตามการกระทำผิด ให้ครบถ้วนและชัดเจน
📍ส่วนที่ 6 ย่อหน้าที่ 3 ให้กล่าวถึงบทลงโทษในการกระทำผิดในครั้งนี้ และระบุการลงโทษในครั้งถัดไป ในกรณีกระทำผิดซ้ำคำเตือนให้ชัดเจน
📍ส่วนที่ 7 สำคัญมาก เป็นของการลงลายมือชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนายจ้าง 2.พนักงานที่กระทำผิด 3.ผู้บังคับบัญชา 4.พยาน
หากเพื่อนทำหนังสือเตือนได้ครบองค์ประกอบและมีการปฏิบัติในการทำหนังสือเตือนความถูกต้องเป็นธรรมรวมถึงการสื่อสารที่ดี ก็จะช่วยลดข้อพิพาทได้ดีเลยทีเดียว
เพื่อนๆ ท่านใดสนใจอยากได้ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือเตือนก็สามารถ Download ได้ที่ : https://www.iamhrconsultant.com/เอกสาร
บริษัท ไอแอมเอชอาร์คอนซัลแทนส์ จำกัด
✅ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม วางระบบงาน HR
📞02 430 6596
โฆษณา