1.ถ้าเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเรา พยายามหาสิ่งที่ใกล้ตัวเราหรือสิ่งคุ้นเคยมาใช้ในการเชื่อมโยงเนื้อหา
2. พยายามเข้าใจในรูปแบบภาษาของเราไม่ใช่ภาษาในหนังสือ
3. จับประเด็นในการอ่าน
4. มีเป้าหมายในการอ่าน อ่านไปเพื่ออะไร อ่านแล้วได้อะไร
5. สิ่งสำคัญต้องมีใจในการอ่าน ถ้าไม่มีใจที่จะอ่าน ก็ยากที่จะเข้าใจเนื้อหาในการอ่าน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา