คำตอบ
ครอบครัวผมมองเป็นหน้าที่ครับก็เหมือนกับบรรพบุรุษที่เราควรให้เกียรติ เคารพและระลึกถึงครับ
ขอทำหน้าที่ส่งคุณปู่เป็นครั้งสุดท้ายครับ
ตอบแบบให้สำนึกที่ไม่ควรถามโง่ๆ (เกลียดคนถาม)
โฆษณา