Warren Buffett มีวิธีการหาบริษัทชั้นเยี่ยม อย่างไร ?
การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เป็นการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีธุรกิจอันยอดเยี่ยม และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
1
โฆษณา