โฉนดที่ดินมีกี่แบบ แบบไหนสามารถซื้อ ขาย โอนได้บ้าง
1
ที่ดินนับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตร ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ
1
นอกจากนี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นอยู่ ของแต่ละคนด้วย แม้ปัจจุบันที่ดินจะมีราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ก็จะพยายามทำงานให้ได้มาเพื่อจะได้ซื้อที่ดินเป็นของตนเองสักแปลง
หากคุณต้องการดำเนินการสักเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งที่คุณควรรู้ก็คือเรื่อง โฉนดที่ดิน ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก เพราะเป็นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน มีเลขที่โฉนด ที่ตั้ง ลักษณะรายละเอียดของที่ดิน
รวมทั้งประวัติผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่างๆ แต่คุณหรือไม่ว่าโฉนดที่ดินมีกี่แบบ หลายคนอาจจะสงสัยว่าโฉนดที่ดินมีกี่แบบกันแน่ เพราะคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามีการเรียกชื่อโฉนดที่ดินแตกต่างกัน มีการถือสิทธิ์ครอบครองแตกต่างกัน
โดยโฉนดที่ดินมีกี่แบบ จะสามารถดูได้จากสีของตราครุฑ ได้แก่ ครุฑแดง ครุฑเขียว และครุฑดำ ซึ่งตอบคำถามแรกได้แล้วว่าโฉนดที่ดินมีกี่แบบนั้น
คำตอบคือ 4 แบบได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้เราจะมีอธิบายเป็นข้ออย่างละเอียดว่าโฉนดที่ดินมีกี่แบบ และแต่ละแบบต่างกันอย่างไรดังนี้
  • แบบแรกคือ โฉนดที่ดิน ครุฑแดง น.ส.4
ที่ดิน น.ส.4, น.ส.4จ โฉนดครุฑแดง คือ หนังสือที่ทางราชการหรือกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายเพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ที่เป็นเจ้าของ หากผู้ใดมีโฉนดไว้ในครอบครองก็ถือได้ว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอย่างสมบูรณ์
โฉนดที่ดิน นับว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ได้รับการรับรองจากทางราชการอย่างเป็นทางการ เจ้าของที่ดินที่มีชื่อหลังโฉนดสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สามารถซื้อขาย โอน จำนอง ค้ำประกันได้
โฉนดที่ดินครุฑแดงนี้ เป็นเอกสารสิทธิ์ที่นิยมในการซื้อขายมากที่สุด และมีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาเอกสารสิทธิประเภทอื่น ๆ
2
โดยหากมีการซื้อขาย ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือ เป็นโมฆะ นั่นเอง
  • โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียวหรือนส. 3 ก
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 ก. ครุฑสีเขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สิทธิครอบครองทำประโยชน์) เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ ได้
โดยที่ดินจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจนและมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศไว้เป็นหลักแหล่ง (นายอำเภอท้องถิ่นเป็นผู้รับรอง)
ถึงแม้จะมีขอบเขตชัดเจน แต่ น.ส.3 ก. ก็ยังไม่ใช่โฉนด ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่สามารถซื้อขาย โอน จำนองธนาคารได้ สำหรับผู้ถือ น.ส.3 ก. หนังสือประเภทนี้ เมื่อมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว เจ้าของสามารถนำหลักฐานไปขอออกโฉนดได้ทันที โดยไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน
จึงไม่แปลกที่มีการซื้อขายที่ดินประเภทนี้จำนวนมาก รู้แบบนี้ ก็น่าหาซื้อมาจับจองเป็นของตัวเองเพราะคุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนดเลย
  • โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำหรือนส. 3/นส. 3 ข
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ข. ครุฑสีดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สิทธิครอบครองทำประโยชน์) เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วไป
พื้นที่จะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ๆ อาจใช้การอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอนหรือบางกรณีใช้ออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
ข้อแตกต่างของ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. คือ น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ ส่วน น.ส.3 ข. เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
เมื่อมีการสอบเขตชัดเจนแล้ว น.ส.3 และ น.ส.3 ข.สามารถนำไปขอออกโฉนดได้ ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้น ๆ ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจะเข้ามาทำการรังวัด และติดประกาศ 30 วัน หากไม่มีใครมาขอคัดค้าน ก็สามารถทำเรื่องออกโฉนดได้
  • โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือส.ป.ก.4-01
ส.ป.ก.4-01 เป็นเอกสารที่ออกให้เจ้าของมีสิทธิในการทำ “เกษตรกรรม” บนพื้นที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือออกเป็นโฉนดในภายหลังได้
แต่สามารถแบ่งตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาทต่อไปได้*และทายาทก็จะต้องทำเกษตรกรรมบนที่ดินนั้นเท่านั้น ซึ่งหนังสือชนิดนี้เป็นหนังสือที่ออกให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่
1
สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตรได้ ไม่สามารถนำไปจำนองได้ (ยกเว้นโครงการที่ระบุว่าสามารถใช้ ส.ป.ก.4-01 เป็นประกันได้ ) โดยส.ป.ก.4-01 จะมีตราครุฑสีน้ำเงินและสีแดงคล้ายกับโฉนดที่ดิน (นส.4)
ให้สังเกตคำที่ระบุบนหัวเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็นโฉนดหรือหนังสืออนุญาตด้วย นอกจากนี้ยังมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นอีกดังนี้
  • นส. 2 หรือ ใบจอง
นส. 2 เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราว ซึ่งผู้ที่มีใบจองจะต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ดินเกินกว่า 75 % ของที่ดิน ภายใน 6 เดือนหลังได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี
ซึ่งเอกสารชนิดนี้ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนให้กันได้ แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้
  • สทก. หรือ สิทธิที่ดินทำกิน
สทก. เป็นหนังสือที่กรมป่าไม้ออกให้ ประชาชนมีสิทธิ์ในการทำกินบนพื้นที่ป่าไม้ ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนให้กันได้ แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้ ซึ่งถ้าเจ้าของสิทธิไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยที่ดินรกร้างติดต่อกันเกิน 2 ปี อาจถูกยึดคืนได้
  • ภ.บ.ท.5 หรือ ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่
ภ.บ.ท.5 เป็นใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาแต่เดิม โดยการชำระภาษีเพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่ไม่มีสิทธิในการครอบครองที่ดินแต่อย่างใดเพราะรัฐเป็นเจ้าของที่ดินนั้น ทำให้ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนให้กันได้ แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้
1
โฉนดที่ดิน มีความสำคัญอย่างไร
โฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่าง ๆ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลตามกฎหมาย ถือเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายได้
ทำให้ผู้ครองกรรมสิทธิ์สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ ช่วยบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินนั้นได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบุกรุกที่จากผู้อื่น
เพราะโฉนดที่ดินสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินได้อย่างชัดเจน ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ปิดหนี้สิน หรือทุนหมุนเวียนก้อนใหญ่ได้เช่นเดียวกัน
หวังว่าบทความนี้พอจะตอบคำถามที่ว่า โฉนดที่ดินมีกี่แบบ ได้บ้างแล้วทั้งนี้โฉนดที่ดินแต่ละประเภทนั้นมีการถือครองกรรมสิทธิ์ การนำไปใช้ประโยชน์ ในสิทธิในการซื้อ ขาย โอนแตกต่างกัน
สำหรับคนที่กำลังจะซื้อขายที่ดินจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโฉนดที่ดินแต่ละแบบให้ดี เพราะถ้าหากเผลอตกลงซื้อที่ดินที่ไม่สามารถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือไม่สามารถนำมาซื้อขายได้อาจเกิดงานใหญ่ขึ้นกับคุณในอนาคตได้
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีโฉนดที่ดินครอบครองไว้อยู่และต้องการเงินก้อนใหญ่สักก้อน ก็สามารถนำโฉนดที่ดินมาแลกเงินได้กับสินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน
ทางเลือกสำหรับคนที่มีที่ดินและบ้านที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพียงมีโฉนดก็มีเงินใช้ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ เลือกผ่อนสบายนานสูงสุด 84 เดือน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3k5U9M9
30 ถูกใจ
48 แชร์
40.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 30
    โฆษณา