ป้ายภาษีรถยนต์ หรือ ป้ายวงกลมหาย ต้องแจ้งที่ไหนและทำอย่างไร

ป้ายวงกลม หรือป้ายภาษีที่แปะไว้ที่หน้ากระจกรถ คือป้ายที่แสดงว่าเจ้าของรถได้ชำระภาษีประจำปีแล้ว
1
โดยวันเดือนปีที่อยู่บนป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี จะเป็นวันสิ้นสุดอายุของภาษี ทั้งนี้ถ้าหาก ป้ายวงกลมหาย จะต้องทำอย่างไร แจ้งที่ไหน บทความนี้มีคำตอบมาฝากค่ะ
3
หากพูดถึงป้ายวงกลม คนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยพูดถึงมากนัก หรืออาจจะไม่รู้จัก แต่หากเรียกว่าป้ายภาษี เชื่อว่าหลายคนรู้จักแน่นอนว่าป้ายสี่เหลี่ยมสีชมพูสีฟ้าที่แปะอยู่หน้ากระจกรถเป็นหลักฐานที่แสดงการเสียภาษีรถประจำปีของรถคันนั้นนั่นเอง
1
โดยวันเดือนปีที่อยู่บนป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี จะเป็นวันสิ้นสุดอายุของภาษี โดยบางคนยังเรียกป้ายภาษีว่าป้ายวงกลม เพราะ สมัยก่อนป้ายภาษีมีลักษณะเป็นวงกลม
ภายหลังแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังคงมีการเรียกกันติดปากว่าป้ายวงกลม หากคุณทำป้ายวงกลมหาย ไม่มีป้ายวงกลม หรือไม่แสดงเอกสารป้ายภาษีเก็บไว้ใต้เบาะรถ จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ป้ายวงกลมหายไม่ต้องตกใจ เพราะคุณสามารถทำป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีใหม่แทนป้ายวงกลมเดิมที่หายไป
โดย ป้ายวงกลมหาย ต้องทำอย่างไร ป้ายวงกลมหายต้องยื่นเอกสารที่ไหน หรือหากรถติดไฟแนนซ์อยู่แต่ทำป้ายวงกลมหาย จะต้องทำอย่างไร สามารถยื่นเรื่องขอป้ายวงกลมหายและขอใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการขอป้ายวงกลมใหม่
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถ ตัวจริงพร้อมสำเนา
1
2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาเป็นตัวแทน (กรณีที่เจ้าของไม่มาด้วยตัวเอง)
1
4. สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวัน โดยจะได้หลังจากที่เราไปแจ้งความว่าป้ายภาษีหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. กรณีที่ป้ายวงกลมชำรุด ให้นำป้ายวงกลมที่ชำรุดไปสำนักงานขนส่งทางบก ไม่ต้องไปแจ้งความ
  • ขั้นตอนยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก
ดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกตามจังหวัดนั้น ส่วนป้ายของกรุงเทพมหานครให้ไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจตุจักร ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากป้ายภาษีหาย
  • กรณีรถติดไฟแนนซ์ ถ้าป้ายวงกลมหายต้องทำอย่างไร?
หากป้ายวงกลมหาย ให้ติดต่อกับบริษัทไฟแนนซ์ได้เลย เพื่อให้บริษัทไฟแนนซ์ไปทำเรื่องขอป้ายวงกลมได้
กรณีรถติดไฟแนนซ์ ถ้าป้ายวงกลมหายต้องทำอย่างไร?
กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของรถมากขึ้นโดยไม่ต้องไปทำเรื่องต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่ง ด้วยช่องทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th โดยมีเงื่อนไขของรถสำหรับการยื่นต่อภาษีรถยนต์หรือป้ายวงกลม ดังนี้
เงื่อนไขรถสำหรับการยื่นต่อภาษีรถยนต์ หรือป้ายวงกลม
1. เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถประเภท , รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ,รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก และรถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวัน
3. จดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
4. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถประเภท , รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ,รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
5. รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ก่อนชำระภาษี
6. ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส) ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
7. เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
8. ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
9. ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
10. ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี
ป้ายวงกลม กับ พ.ร.บ. ไม่เหมือนกัน
เชื่อว่าหลายคนมักเกิดความสับสนและเข้าใจผิด หรือเรียกผิดเรียกถูกระหว่างป้ายภาษีและพ.ร.บ. เพราะทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
พ.ร.บ. คือประกันภัยภาคบังคับ ที่รถทุกคันต้องมี หากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ เป็นเอกสาร A4 ที่ออกโดยบริษัทประกันภัย
ป้ายวงกลม หรือ ป้ายภาษีรถยนต์ คือเอกสารที่ติดบนกระจกรถ แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ได้เสียภาษีเรียบร้อยแล้ว หากขาดต่อภาษีอาจจะทำให้ทะเบียนรถถูกระงับ ในกรณีขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนเล่มใหม่และเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน
ป้ายวงกลม หรือป้ายภาษี เป็นป้ายที่รถทุกคันต้องติดไว้ที่กระจกหน้ารถเพื่อแสดงว่าได้ชำระภาษีรถประจำปีแล้ว ทั้งนี้หากใครที่ทำ ป้ายวงกลมหาย ก็สามารถยื่นเรื่องขอทำป้ายวงกลมใหม่แทนป้ายวงกลมเดิมที่หายไปได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
ส่วนรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ สามารถติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เพื่อทำเรื่องขอป้ายวงกลมได้ ทั้งนี้การต่อภาษี ทำพ.ร.บ.เป็นสิ่งที่รถทุกคันต้องทำไว้ ไม่ควรปล่อยให้เอกสารเหล่านี้หมดอายุและขาดต่ออายุไป
นอกจากนี้การทำประกันรถยนต์ติดรถไว้ ยังช่วยให้เพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถ ให้ความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นกว่าการทำพ.ร.บ.เพียงอย่างเดียว
เพราะให้ความคุ้มครองทั้งคน รถและทรัพย์สินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย เลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับรถของคุณ แถมยังซื้อง่าย ผ่อนสบาย ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
สนใจคลิกเลย https://bit.ly/3CdB6oj
  • 7
โฆษณา