14 มี.ค. 2023 เวลา 14:00 • ธุรกิจ

‼️พนักงานทดลองงาน?

พนักงานทดลองงานตามกฎหมายนั้นไม่มีนะครับ มีเพียงแค่"ลูงจ้าง" ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน อาทิ การลาป่วย การลากิจ ฯลฯ รวมถึงการระยะทดลองก็ไม่มีระบุในกฎหมายเช่นกัน มีแต่ระยการจ่ายค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างตามมาตรา 118 ตามพรบ.คุ้งครองแรงงานเท่านั้น
การทดลองงานหรือประเมินทดลองงานเป็นเพียงเครื่องมือในการคัดกรองศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานของตำแหน่งงานนั้นเท่านั้น เพื่อไม่ให้ระยะเวลาการทำงานหรืออายุงานเกิน 119 วัน เพื่อจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
แต่การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนั้น ก็ไม่ได้จะคิดจะใช้ก็ใช้ การใช้ในทางที่ผิด อาจจะนำมาซึ่งการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จะต้องไปสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือศาลแรงงานกันเลยทีเดียว เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน
วันนี้ I AM HR จะมาพูดถึง Model การประเมินทดลองงานที่ปลอดภัยโดยใช้ Model ตามรูปด้านล่าง สรุปคือ
1.บริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกเดือน หรือทุกระยะ 30 วัน
2.บริษัทจะต้องมีแบบประเมินทดลองงานและหัวข้อในการประเมินที่ชัดเจน
3.ทุกครั้งที่มีการประเมินบริษัทจะต้องมีการ Feedback ให้พนักงานทุกครั้ง เพื่อให้โอกาสพนักงานได้ปรับตัวหรือปรับปรุง และเพื่อให้เห็นพัฒนาในการทำงานของพนักงาน
4.ลงรายละเอียดการ Feedback ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และนายจ้าง หัวหน้างาน พนักงานลงนามรับทราบทุกครั้ง
5.กรณีต้องเลิกจ้าง บริษัทจะต้องพิจารณาตามมาตรา 17(2) กล่าวไว้ว่า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า
จะเห็นได้ว่า Model ตัวนี้จะมีการเผื่อระยะทุก 30 วัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและพัฒนาศักยภายของพนักงานในทุกๆระยะการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โฆษณา