24 มี.ค. 2023 เวลา 08:14 • ปรัชญา
วัฒนธรรมทางสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงเรื่องระบบการรอหลอมกล่อมเกลา
socialization ของเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรู้ขึ้นทุกวัยในสังคมนั้นๆ ให้มีความเชื่อความศรัทธาความมุ่งหมายในเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อสังคมที่ตนรัก
และหรือสังคมที่ต้องการได้รับการยอมรับ
ในทางปฏิบัติเดียวกันอย่างเข้มงวดเข้มแข็งและแข็งกร้าว
ถ้าเด็กคนหนึ่งเติบโตและเกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่สังคมนั้นๆกำหนดว่า การฆ่าการทำร้าย
การทำลายคำว่าศัตรูหรือเป้าหมายที่สังคมนั้นๆเกลียดชัง การกระทำที่ออกมาทุกรูปแบบเหล่านั้นก็จะได้รับการยกย่องจากชุมชนสังคมและกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตการดำรงอยู่รวมถึงกติกาความเข้มงวดซึ่งมีผลต่อชีวิต
ดังนั้นคำว่าศีลธรรมหรือความดีเป็นนามธรรมซึ่งใช้ไม่ได้ กลุ่มคนที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้า ศีลธรรมจึงไม่มีถูกมีผิดในมุมมองของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมความคิดที่แตกต่างกัน
เพียงแต่สังคมและวัฒนธรรมความคิดต่างๆนั้นถ้าพูดว่าในโลกนี้มีคนเป็นพันล้านคนมีหลากหลายร้อยพันประเทศ
ถ้าส่วนใหญ่ 80-90% มีความเชื่อและส่งบรรทัดฐาน
ซึ่งขีดเขียนร่วมกันเป็นฉันทามติหรือข้อกำหนดให้เกิดความสงบสุขในสังคม
คนกลุ่มใหญ่ก็จะเข้าใจว่าแนวทางการส่งเสริมวิธีคิดหรือวัฒนธรรมความคิดในเรื่องของความดีความไม่ดีนั้นเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะมองกลุ่มน้อยกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่มีความคิดที่แตกต่างมีบทบัญญัติมีกติกามีสังคมความเชื่อและศรัทธาที่ต่างออกไป
หากถ้าขัดต่อคนกลุ่มใหญ่ก็จะมองว่าคนกลุ่มน้อยทำผิดหรือปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่มีศีลธรรมหรือผิดศีลธรรม
แต่อย่างไรก็ดีมนุษย์และคนในโลกนี้ จิตสำนึกและความสัมพันธ์รู้ที่เกิดขึ้นกับตัวตนของตนเองย่อมแยกแยะจากการเรียนรู้ประสบการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นพฤติกรรมความคิดและการกระทำของแต่ละคนก็อยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาหรือกรอบแนวคิดของสังคมที่ดำรงอยู่นานๆ
วันนี้ความดีคุณธรรมความดีก็ยังเป็นนามธรรม
เป็นคำคุณน่ามาทำที่แปลภาพจากการกระทำมาเป็นรูปประธรรมของคนกลุ่มใหญ่หรือคนกลุ่มน้อยก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณาครับ
เพราะคนทุกคนมีความแตกต่างกันในทุกๆด้าน
เพียงแต่ความแตกต่างนั้นร่วมกันเพื่อพัฒนาหาจุดที่สันติสามัคคีเกิดประโยชน์หรือแยกกันแบบไปคนละทางคนละความคิดและวิธีปฏิบัติเท่านั้น
โฆษณา