2 เม.ย. 2023 เวลา 13:31 • ความคิดเห็น
ประจวบคีรีขันธ์

ระบบยั่งยืน และ วิถีชีวิตฅนไทยยั่งยืน...มีอยู่จริง !!

เรื่องราวที่เหมือนเคยถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ แต่แท้จริงมีองค์กรส่วนกลางมีงบประมาณสนับสนุน พร้อมทีมงานระดับประเทศ ที่มีความสามารถเข้ามาทำวิจัย
ที่ อ.หัวหิน และ จังหวัดประจวบฯ ทั้งหมดทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาในหลายๆด้านจากเมืองที่เรียกว่า เมืองทดลองของพระเจ้าแผ่นดินให้สำเร็จและยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งมีการดำเนินการขึ้นในช่วง ปลายรัชกาลที่ 9
โดยช่วงสุดท้ายแห่งรัชกาลที่ 9 ในหลายๆกิจกรรม โดยเฉพาะ
ที่ว่าด้วย..."การพัฒนา คุณภาพชีวิต" หรือ "วิถีชีวิตฅนไทยยั่งยืน" ซึ่งความจริงที่เกิดขึ้น จากวันนั้น จนถึงวันนี้ เหมือนจะชัดเจน เพื่อ ระบบทั้งหมด และ ฅนไทย เดินทางดำรงชีวิตต่อไป
แต่ ณ...ปัจจุบัน ยังคงเหมือนเดิมในระบบส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ "โครงสร้างพื้นฐานของการดำรงชีวิตคนไทย" ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด การสื่อสาร การเงิน การธนาคาร ระบบส่วนกลาง ข้าราชการแผ่นดิน ระบบการเมืองการปกครอง และที่สำคัญ "สิทธิแห่ง...ประชาชน" ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆ เนื่องจากกาลเวลาบอกทุกฅนในประเทศไทย แล้วว่า ระบบของประเทศไทย ไม่ได้ให้ความสำคัญของ "สิทธิแห่ง...ประชาชน 100%"
เพราะความจริงที่เกิดขึ้น ณ...กาลเวลาปัจจุบัน คือ ระบบส่วนกลางของประเทศไทย มีข้าราชการแผ่นดิน ทำงานในระบบส่วนกลางแบบเลือกข้าง ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ ช่วยเหลือ และ แก้ไขปัญหา ที่มีความทุกข์ยาก ( ความทุกข์นำทางเสมอ ) ของประชาชน
นอกจากนั้นการแก้ไขปัญหาจากทีมงานต้านภัยพิบัติในระดับวิถีชีวิตฅนไทย แห่ง 2 รัชกาลแผ่นดิน ในดำเนินการ "ศึกษา วิจัย แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา" จนเกิดระบบธรรมภิบาลขึ้น ก่อนเข้ารัชกาลที่ 10 ซึ่ง "ระบบธรรมภิบาล" หรือ ระบบยั่งยืน แห่งประเทศไทย เป็นระบบที่ "ดีที่สุด" ที่เป็นพื้นฐานแรกเริ่ม ของ "ฅน" ที่ปฏิบัติต่อ "ฅน" ด้วยกันหรือเรียกว่า "ระบบธรมมชาติ หรือ กฏหมายธรรมชาติ"
ที่มีชีวิตฅน ดำรงต่อไปเป็นที่ตั้ง ด้วยความถูกต้องของการดำรงชีวิตอายุยืน และที่สำคัญคือระบบฐานรากแรกเริ่มของการสร้างประเทศไทย จากจุดเริ่มต้น จน ถึง ปัจจุบัน และไปต่อยังอนาคต ด้วยเพียงคำสั้นๆว่า "ระบบฅนยั่งยืน" ความดี 100%
แต่ ณ...ปัจจุบันในรัชกาลที่ 10 มีการกำหนดขึ้น เป็น 1 ในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจ เท่านั้น แต่ไม่ได้เอามาใช้ กับ ประเทศไทย ทั้งระบบ ปัญหาจึงชัดเจนในกาลเวลา ที่ เหมือนผู้นำ หรือ ผู้ฅน ไม่ได้สนใปัญหา หรือ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง หรือ อย่าง ใส่ใจ เพื่อ ให้ใจจริง คือ จริงใจ ที่ปฏิบัติต่อกัน เรื่องราวต่างๆที่พยายาม สร้างขึ้น เพื่อ ให้ความยั่งยืน คือ กาลเวลาที่ยาวนาน เกิดสิ่งดีๆขึ้นอย่างแท้จริง "บ้านหัวหิน...ชีวิตฅนไทย ยั่งยืน"
โฆษณา