หากคุณมี "หุ้น" หรือ "หลักทรัพย์" ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่สักแห่งหนึ่ง (หรือหลายแห่ง)...คุณก็น่าจะเคยได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดส่งมาถึงบ้าน (ปัจจุบันมีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ของบริษัทนั้นๆ
แล้ว "การประชุมผู้ถือหุ้น" คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับผู้ถือหุ้น? "ผู้ถือหุ้น" มีบทบาทหรือส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?
“การจัดประชุมผู้ถือหุ้น”
คือการที่ผู้ถือหุ้นจะได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ ฯลฯ
โดยบริษัทจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวต่างๆ ในการประชุมสามัญประจำปี หรือกรณีบริษัททำรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องดังกล่าวด้วย
ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: (Annual General Meeting หรือ AGM)
บริษัทจะต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตาม พ.ร.บ. มหาชน
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น: (Extraordinary General Meeting หรือ EGM)
บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ก็ต่อเมื่อมีวาระสำคัญที่จะต้องเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในช่วงเวลาอื่นของปีที่มิใช่ช่วงเวลาของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เช่น จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2566 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2566 บริษัทมีความจำเป็นต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ทำอย่างไรถึงจะมีสิทธิได้เข้าประชุม?
หลังจากที่บริษัทเผยแพร่มติกรรมการบริษัท ได้แก่
- กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date: RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- วาระการประชุม
โดยการกำหนด RD ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งถ้าอยากมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก็ต้องซื้อหุ้นก่อนที่ตลาดหลัดทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meetings = ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งจะขึ้นล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวัน RD
หลังจากนั้น...บริษัทส่งจดหมายเชิญประชุมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุมฯ ซึ่งการประชุมจะถูกจัดขึ้นภายใน 2 เดือนนับจากวัน RD
หลังประชุมบริษัทจะเผยแพร่มติประชุมฯ ทันที โดยหากมีการจ่ายปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมฯ และหลังจากการประชุมฯ เสร็จสิ้น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน
ผู้ถือหุ้นได้ "ประโยชน์" อะไรจากการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบ้าง?
Image Credit: Pixabay
การเข้าร่วมประชุมจะทำให้เราได้ทราบถึงผลการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทในอนาคต และได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทลงมติในเรื่องสำคัญๆ
อีกทั้งได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ และแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบโดยตรง ซึ่งปัจจุบันก็มีทางเลือกมากมายทั้งถามในที่ประชุมด้วยตนเอง (กรณีจัดแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ หรือ Physical)
หรือถามด้วยข้อความ / เสียง / หรือภาพผ่าน VDO Conference (กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM) เป็นต้น
โดยปัจจุบันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือจากการจัดแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical) หรือบางแห่งก็จะมีการจัดประชุมแบบผสม (Hybrid) เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมได้สะดวกยิ่งขึ้น
Image Credit: Pixabay
ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4) ที่มีการแก้ไขใหม่ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สำหรับ TTW นั้น ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลรายการประชุมได้ที่ https://bit.ly/3AC6Q6C
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บมจ.ทีทีดับบลิว
หรือหากต้องการรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมฯ (ย้อนหลัง) ก็สามารถรับชมได้ที่ Youtube Channel "TTWPLC" ตามลิงก์ด้านล่างนี้...
หรือผ่านแว็บแคสต์ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ https://bit.ly/421CENW
รู้หรือไม่?
27 เม.ย. 2566 มีการจัดประชุม AGM มากถึง 116 บจ. (14%) จากทั้งหมด 820 บจ. ภายในวันนี้เพียงวันเดียว
ที่มา:
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
1 ถูกใจ
4 แชร์
271 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา