5 พ.ค. 2023 เวลา 15:13 • ธุรกิจ

🔥เหตุผล 5 อันดับที่พนักงานอาจลาออกในปี 2566 ตามแนวโน้มและการคาดการณ์ในปัจจุบัน

📌ความเหนื่อยหน่ายหรือความรู้สึก Burnout และปัญหาสุขภาพจิต: เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและการทำงานจากระยะไกลหรือ Work From Home, Work From Anywhere กลายเป็นเรื่องปกติ พนักงานอาจเผชิญกับปัญหาความเหนื่อยหน่ายและสุขภาพจิตเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตที่ไม่ชัดเจนระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งนี้อาจนำไปสู่การลาออกหากนายจ้างไม่ให้การสนับสนุนและความยืดหยุ่นที่เพียงพอ
📌ความก้าวหน้าในอาชีพไม่เพียงพอ (Career Path): พนักงานอาจลาออกหากรู้สึกว่าติดอยู่กับบทบาทปัจจุบันและไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน ด้วยลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานจึงมองหา Roles ที่มอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสายงานอาชีพ
📌Hybrid Work Models: เมื่อองค์กรเปลี่ยนไปใช้โมเดลการทำงานแบบผสมผสาน หากบริษัทบริหารจัดการไม่ดีพนักงานอาจลาออก เพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการทำงานจากระยะไกลหรือ Work From Home, Work From Anywhere ฉะนั้นแล้วบริษัทอาจจะต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน
📌ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเป็นหนึ่ง (Diversity, Equity, and Inclusion-DEI): เนื่องจากความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเป็นหนึ่ง (DEI) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรม การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเหมือนกัน ไม่เลือกปฏิบัติพนักงานอาจลาออกหากพวกเขาไม่เห็นสิ่งเหล่านี้และแนวทางปฏิบัติของ DEI ที่ชัดเจนภายในองค์กรของตน
📌ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: เนื่องจากตลาดงานมีการแข่งขันสูงขึ้น พนักงานอาจลาออกหากรู้สึกว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หรือหากไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ เช่น การรักษาพยาบาล การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และแผนการเกษียณอายุ
จะเห็นได้ว่า Trend การลาออกได้เปลี่ยนไปพอสมควร พนักงานได้หันกลับมา Focus ตัวเองหรือระยะเวลาของตนเองรวมถึงสุขภาพจิตในการทำงานมากขึ้น มากกว่าค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับอีก ทำให้องค์กรต้องหันกลับมามองว่า องค์กรเราควรที่จะเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะธำรงรักษาพนักงานที่ดีอยู่กับองค์กร
โฆษณา