12 พ.ค. 2023 เวลา 04:33 • สิ่งแวดล้อม
ภูเก็ต

๔ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืนใน Phuket Expo 2028

ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่คะว่าสถาปัตยกรรมที่ดีจะสามารถเปลี่ยนเมืองได้ ? วันนี้ ผู้เขียนมีมิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของสถานที่จัดงาน Phuket Expo 2028 หากไทยได้รับเลือกตั้งให้เป็นเจ้าภาพมาฝากค่ะ สถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืนจะเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมได้อย่างไร ? มาติดตามไปด้วยกันค่ะ
๑. Phuket Expo 2028 ย้ำแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของ จ. ภูเก็ต
สถานที่จัดงาน Phuket Expo 2028
การคัดเลือกจังหวัดภูเก็ตให้เป็นสถานที่จัด Phuket Expo 2028 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีทำเลที่สะดวก มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น และยิ่งไปกว่านั้น ภูเก็ตยังเป็นหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีพัฒนาการในการกำจัดขยะ (waste management) ที่โดดเด่น
การจัด Expo ที่มุ่งเน้นมิติด้านความยั่งยืนอย่าง Phuket Expo 2028 จึงเปรียบเสมือนการย้ำความมุ่งมั่นของจังหวัดภูเก็ตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน ซึ่งหากประเทศไทยได้รับคัดเลือก งาน Phuket Expo 2028 จะจัดขึ้นบนพื้นที่ ๑๔๑ ไร่ บริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๗๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยเปิดให้เข้าร่วมงานในช่วงเวลา ๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุด
๒. แนวคิดและการออกแบบที่เน้น “ความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”
หัวข้อหรือ “ธีม” หลักในการหาเสียงของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand คือ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งแน่นอนว่าสถาปัตยกรรมของอาคารจัดแสดงนิทรรศการและพื้นที่โดยรอบจะต้องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนแนวคิดดังกล่าว
ภาพจำลองสถานที่จัดงาน Phuket Expo 2028
สถาปัตยกรรมของพื้นที่ Phuket Expo 2028 จึงมีเอกลักษณ์การออกแบบในแนวคิด “Flow of Nature” (ภาพจำลองสถานที่จัดงาน Phuket Expo 2028 ด้านบน) และมีพื้นที่จัดแสดงหรือพาวิลเลี่ยน (pavilion)ที่ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ และ ๒ จะจัดเป็นนิทรรศการตามหัวข้อย่อย (sub-themes) คือ Life and Well-Being, Human, Nature, and Mutual Prosperity หรือ “ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ธรรมชาติของมนุษย์ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”
สถาปัตยกรรมของพื้นที่ Phuket Expo 2028 จึงมีเอกลักษณ์การออกแบบในแนวคิด “Flow of Nature”
และส่วนที่ ๓ เรียกว่า Best Practice Area ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี จะเน้นการนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแนวคิด “ความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ” ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์และแนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
นอกจากนี้ Phuket Expo 2028 เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยปรับแต่งพื้นที่ตามต้องการได้ในบริเวณ Participant Pavilions ซึ่งแบ่งออกเป็น International Pavilions และ Corporate Pavilions ที่สะท้อนแนวคิดหลักของการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง (Harmony and Shared Prosperity) เรียกได้ว่า Phuket Expo 2028 จะย่อองค์ความรู้และเทรนด์ด้านความสมดุลและยั่งยืนจากทั่วโลกมาไว้ที่ภูเก็ตเลยก็ว่าได้ค่ะ
๓. สถาปัตยกรรมสร้างใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Phuket Expo 2028 ใส่ใจเกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (carbon footprint) หรือกระบวนการผลิตสิ่งของต่าง ๆ อย่างยิ่ง โดยการออกแบบที่มุ่งเน้น “Flow of Nature” จะเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน โดยเฉพาะการใช้พลังงานและน้ำ เช่น การออกแบบผังที่เอื้อต่อการเดิน โดยภายในงานจะแบ่งทั้งหมดเป็น ๔ ส่วน (zone) ได้แก่
๑) The Forest (ป่า) ๒) The Swamp (บึง) ๓) The Preserved Beach Forest (ป่าอนุรักษ์ริมหาด) และ ๔) The Sea (ทะเล) ซึ่งทั้งสี่โซนนี้เชื่อมต่อกันและอยู่ในระยะที่เดินเท้าถึงกันได้ ถือเป็นการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานจากยานพาหนะอย่างแท้จริง
ภาพจำลองการแบ่งพื้นทีี่ ๔ ส่วนที่เดินถึงกันได้
ถือว่าการออกแบบอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้เป็นตัวอย่างของ “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวรูปแบบใหม่” (New Green Infrastructure) เพราะนอกจากมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานแล้ว ยังคำนึงถึงการไม่รบกวนพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลในฤดูวางไข่ด้วย
New Green Infrastructure ที่ไม่รบกวนพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล และประหยัดพลังงาน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน
๔. การออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ในปี ๒๕๗๑ เมื่อ Expo 2028 สิ้นสุดลง พื้นที่จัดงาน Phuket Expo 2028 จะถูกเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลและศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และสวนเชิงนิเวศวิทยา (ecological park) เพื่อให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับโลก (World Medical and Wellness Centre) ซึ่งจะสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่คนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคต่อไป
ภูเก็ตจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับโลก
ทุกท่านสามารถร่วมติดตามความพิเศษของ Phuket Expo 2028 เพิ่มเติมได้ที่ https://expo2028thailand.com/ และ Twitter: @expo2028phuket และสามารถเข้าไปคลิกสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ของประเทศไทยได้ที่ https://support.expo2028thailand.com/th ค่ะ
นางสาวพิมพ์ภัทรา ณ กาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าว
กรมสารนิเทศ
โฆษณา