12 พ.ค. 2023 เวลา 13:16 • ปรัชญา

“ธรรมวินัย คือ ศาสดาเอก”

ท่านจงเป็นผู้มีศาสดา คือธรรมวินัยอยู่กับกาย วาจา ใจ ในทุกอิริยาบถเถิด ไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวินัยอันเป็นนิยยานิกธรรมนี้เลยท่านอย่ามอง อย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อธรรมเพื่อวินัยอันเป็นพระนามของศาสดา น้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตน ความบริสุทธิ์หลุดพ้น จะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หน้า ๙๗
โฆษณา