"พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า การทำความเพียรให้ทำในอิริยาบถทั้งสี่ จะคอยแต่เวลาเดินจงกรม คอยแต่เวลานั่งสมาธิ คอยแต่เวลาฟังเทศน์ฟังธรรม นอกนั้นน่ะปล่อยใจ คุยอะไรต่อมิอะไรสารพัดที่กิเลสเขาผลิดขึ้นมา
วันหนึ่งๆ อย่างนี้เราทำใจของเราให้เป็นธรรม บางทีไม่พอชั่วโมงหรอืไม่พอสองชั่วโมง ปล่อยจิตปล่อยใจของเรา ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสเสียตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงนี่
ในเมื่อมาชั่วน้ำหนักกันแล้ว มันก็เรียกว่าเรานี่ขาดทุนอย่างมากมาย ขาดทุนทั้งๆ ที่เรียกว่าเรามุ่งในการปฏิบัติธรรม ขาดทุนทั้งๆ ที่เรามาพากันปฏิบัติธรรม *ในลักษณะนี้ปฏิบัติธรรมจนตาย ปฏิบัติธรรมซักกี่ภาพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป์ ผลก็ไม่ปรากฏขึ้น"
หลวงปู่แบน ธนากโร
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา