19 มิ.ย. 2023 เวลา 11:08 • ความคิดเห็น
การอธิษฐานจิต
เป็นวิธีการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนแต่ละคนนับถือ อาจเป็นความแตกต่างในหลากหลายศาสนา
หลักคิดเกี่ยวกับการใช้จิตอธิษฐาน
คือการเพ่งจิตทำให้มีสมาธินิ่ง และส่งจิตเข้าไปสู่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆและรับพลังความดีสิ่งดีงาม
การอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนกราบไหว้หรือเคารพนับถือจำนวนมากก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เชื่อถือกันมายาวนานนั้นมีคนเพ่งจิตและเข้ามาอธิษฐานจิตจำนวนมากแนวคิดพื้นฐานของคนที่มี
ความเชื่อก็มองว่าความเพ่งจิตของคนจำนวนมากมายมหาศาลจะเป็นจิตที่เข้มแข็งและทำให้เกิดพลังความศักดิ์สิทธิ์จากศรัทธานั้นเกิดขึ้นได้มาก
อีกในหนึ่งก็คือการอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟ้าหรือมองไม่เห็นอันนั้นก็เป็นการส่งจิตและอธิษฐานจิตไปในจุดเป้าหมายของแต่ละคน
เพื่อมุ่งหวังให้จิตมีความสงบหรือต้องการที่จะส่งจิตไปเพื่อรับพลังสิ่งดีๆมงคลกับชีวิตหรืออาจจะเป็นการส่งความดีบุญกุศลไปยังญาติมิตรบุพการีหรือผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ตามแต่วัตถุประสงค์
ได้ผลหรือไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกและความปลื้มปิติในจิตของแต่ละคนที่มีศรัทธาต่อการกระทำนั้นๆ
คำเตือน : ความเชื่อและความศรัทธาอยู่ในแต่ละบุคคลตามระดับความเชื่อที่แตกต่างกัน
ไสยศาสตร์ในมนต์เทา มนต์ดำอาจต้องเลือกพิจารณาตามความเชื่อของแต่ล่ะหมู่คนเช่นกัน
ก็ไม่ได้ขออะไรมากมายนะ
ทุกคนมีสิทธิ์วิงวอนขอทั้งสิ้น
โฆษณา