ลำดับต่อไปนี้จะแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การนั่งสมาธิเกิดจากการเห็นผิดในอานาปานสติสูตร ข้อ 282 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14 ของคนในยุคหลังพุทธกาลนี้เหตุที่ต้องแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การนั่งสมาธิเกิดจากการเห็นผิด... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา