คนรุ่นใหม่เบื่อระบบกษัตริย์ และสถาบันกษัตริย์
ไม่อาจปกป้องตัวเองหรือควบคุมข่าวสารได้
โฆษณา