ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรในยุคดิจิทัล ที่ CHRO จะต้องรับมือ

ในยุคดิจิทัล ตำแหน่ง CHRO (Chief Human Resource Officer) เป็นตัวแทนของส่วนงานทรัพยากรบุคคลในองค์กร ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้ดี นี่คือบางข้อที่ควรคำนึงถึง
1. มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล: CHRO ควรมีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร
2. การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการการสรรหาบุคคลและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: CHRO ควรใช้เทคโนโลยีในกระบวนการสรรหาบุคคลและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง
3. การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI: การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ช่วยในการตัดสินใจทางกายภาพและกายภาพที่มีการปรับแต่งสำหรับบุคคลในองค์กร
4. การสร้างประสบการณ์พนักงานที่ดีในยุคดิจิทัล: CHRO ควรเน้นให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในยุคดิจิทัล เช่น ให้ความสำคัญในสวนทางอาชีพ สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ก้าวหน้า และโอกาสในการพัฒนาส่วนตัวและอาชีพ
5. การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นความนิยมและนวัตกรรม: CHRO ควรสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่เน้นความนิยมและนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลให้เป็นที่ต้องการในยุคดิจิทัล
6. การใช้ระบบการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์: CHRO ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบในยุคดิจิทัล
การเป็น CHRO ในยุคดิจิทัลคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรในยุคดิจิทัลแบบเสริมสร้างความเป็นอยู่ของบุคคลในองค์กรในยุคดิจิทัล
ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ที่ CHRO (Chief Human Resource Officer) ควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร นอกจากทักษะทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและภูมิคุ้มกันในการทำงานที่ยืดหยุ่น ควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อองค์กร ดังนี้
1. Human Resource Information Systems (HRIS): ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ CHRO สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลพนักงาน การลางาน และประวัติการทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง
2. Employee Self-Service (ESS) Systems: ระบบบริการตนเองสำหรับพนักงานช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การขอลางาน และปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
3. People Analytics: การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลและการทำนายพฤติกรรมของพนักงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร นี้เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน
4. Learning Management Systems (LMS): ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ช่วยให้ CHRO สามารถจัดการและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร การใช้ LMS ช่วยให้สามารถสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Artificial Intelligence (AI) in HR: การนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทรัพยากรบุคคล เช่น การสร้างและปรับแต่งหน้าที่งาน การค้นหาและคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และการจัดเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
เทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ CHRO บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานและองค์กรในยุคดิจิทัลได้เต็มที่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา