Bangkok Thailand
แผนการดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารโลก (Climate Change Action Plan, CCAP) สำหรับปี 2021-2025 เน้นการรวมกันระหว่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาวะภูมิอากาศ โครงการด้านการบริหารความช่วยเหลือด้านพลังงาน (Energy Sector Management Assistance Program, ESMAP)
3
ได้มีการนำเสนอโครงการเรื่องการลดความเสี่ยงสำหรับพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative, SRMI) เพื่อใช้เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะภูมิอากาศในการสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความยั่งยืนต่อสภาวะภูมิอากาศในส่วนของพลังงาน
โครงการ SRMI มีการสนับสนุนประเทศในการเร่งความเร็วของกระบวนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานไฟฟ้า โดยมีสองส่วนหลักคือการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนรวมถึงการเพิ่มทุนทางสภาวะภูมิอากาศ
โครงการ SRMI ได้สนับสนุนกว่า 60 ประเทศที่ส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มเติมประมาณ 4.4 กิกะวัตต์ ใน 14 ประเทศและ 2 โครงการในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการระดมทุนสาธารณะมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเรื่องสภาวะภูมิอากาศเพิ่มเติมด้วย
ความท้าทาย ตามรายงานของ่หน่วยงานระหว่างรัฐบาลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ภาคพลังงานเป็นตัวกระตุ้นและเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก การเพิ่มความเร็วในการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานสามารถส่งผลให้การประสานความยืดหยุ่นในการใช้พลังงานมีผลกระทบให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสภาวะความปลอดภัยในการใช้พลังงาน และเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามที่กำหนดในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในพลังงานทดแทนสามเท่าในรายปีจนถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อถึงปี 2030 ตามคำแนะนำจากสำนักงานพลังงานนานาชาติ (IEA)
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการขาดแคลนเงินทุนและความเหลื่อมล้ำทางการเงินในแต่ละประเทศ โดยแตะละประเทศและภูมิภาคในการเพิ่มสัดส่วนของแหล่งพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าระดับโลก ดังนั้นการระดมทุนทางเอกชนในการลงทุนในพลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานและในการสร้างสภาวะความสามารถในด้านสภาวะภูมิอากาศระดับโลก
ESMAP ซึ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามคำสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการโครงการหลากหลายเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมถึงโครงการ SRMI โครงการ SRMI มีเป้าหมายในการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาและนำมาใช้โปรแกรมพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
โดยการสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับโครงการพลังงานทดแทนที่นำโดยภาคเอกชน โดยการรวมการสนับสนุนทางเทคนิค การลงทุนทางสาธารณะ และเครื่องมือในการลดความเสี่ยง เช่น SRMI ให้เฟรมเวิร์กที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนที่สำคัญในการลดความเสี่ยงที่นำเข้าให้กับภาคเอกชนและลดความเสี่ยงให้กับภาครัฐ-World Bank Report
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา