ถามคำถาม

ถามคำถามออกไปได้เรียนรู้
คำตอบลู่ล้นหลากมากหลาย
ความคิดคนรู้ยากมากมาย
คิดขยายใคร่ครวญชวนปัญญา
-ภทฺรกวี-
โฆษณา