มาติดตามกันต่อกับเป้าหมายที่ 2 จากเรื่อง ‘5 เป้าหมาย เพื่อออกแบบเมืองสุขภาวะดีแห่งอนาคต’
เป้าหมายที่ 2 ของการสร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่ดี คือเป้าหมายระดับชุมชน (Community) - ทำให้ชุมชนมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความเคารพ ความไว้วางใจ และความห่วงใยซึ่งกันและกัน โดยต้องมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ผลลัพธ์ด้านความเชื่อมโยง (Connected) - เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนและกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายผ่านการเดินทางและพื้นที่ที่เข้าถึงได้ เช่น การมีระบบโทรคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงถึงกัน การให้บัตรใช้งานขนส่งสาธารณะฟรีสำหรับผู้สูงอายุ การให้ความสำคัญกับเลนรถจักรยานที่กว้างและปลอดภัยมากขึ้น การให้ความสำคัญกับการขนส่งระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย ย่านการค้า และจุดเชื่อมต่อระหว่างขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
2.2 ผลลัพธ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage) - เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการให้เกียรติวัฒนธรรมและค่านิยมท้องถิ่น เช่น การผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย การออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์ เป็นต้น
[อ่านเพิ่มเติม: Future of Urbanisation https://www.futuretaleslab.com/research/future-of-urbanisation-scenarios-greater-bangkok]
[อ่านย้อนหลังบทนำ ‘การออกแบบเมืองที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาวะที่ดี ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?’ ได้จาก: https://bit.ly/3sLfTBl ]
[อ่านย้อนหลังเป้าหมายที่ 1 ได้จาก: https://bit.ly/44Ev9gT]
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureofTech #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา