19 ก.ย. 2023 เวลา 02:55 • ปรัชญา
เพราะ "จิต" ตั้งมั่นแล้วเข้าใจสภาวะธรรมกับสิ่งที่เกิดอย่างละเอียด √√แม้ร้อนเย็น ก็ดับได้ว่า ร้อนหนอเย็นหนอ√√
••ตามดูรู้ทันกายเกิด ดับที่จิต ก็เป็นเช่นนี้ ••...[เรียกจิตเข้าสู่สภาวะธรรมอย่างแท้จริง]
💖ผู้น้อยคิดเช่นนี้💖
อย่าว่าหนูเด้อ😄
1
โฆษณา