มาติดตามกันต่อกับเป้าหมายที่ 5 ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายจากเรื่อง ‘5 เป้าหมาย เพื่อออกแบบเมืองสุขภาวะดีแห่งอนาคต’
เป้าหมายที่ 5. จิตวิญญาณ (Spirit) – ทำให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจต่อตนเองและรู้สึกถึงความหมายและจุดประสงค์ในการดำรงชีวิต โดยต้องมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
5.1 ผลลัพธ์ด้านการครุ่นคิดคำนึง (Contemplative) - บุคคลได้รับการส่งเสริมการปลูกฝังความสงบภายในตนเอง ความรู้ความเข้าใจในตนเอง และเข้าใจเจตจำนงในตนเอง เช่น การมีพื้นที่สำหรับทำสมาธิและสงบจิตใจ ศาสนสถาน เป็นต้น
5.2 ผลลัพธ์ด้านความหมาย (Meaningful) - บุคคลได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับคุณธรรมและหลักการทางจิตวิญญาณผ่านสัญญะ (สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย อาจเป็น วัตถุสิ่งของ เสียง รูปภาพ) และการแสดงออกทางศิลปะ เช่น การมีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพบปะพูดคุย พื้นที่กึ่งเป็นส่วนตัวในสวนสาธารณะ สถานที่ประกอบศาสนกิจ ศาสนสถานภายในเมือง เป็นต้น
[อ่านเพิ่มเติม: Future of Urbanisation https://www.futuretaleslab.com/research/future-of-urbanisation-scenarios-greater-bangkok]
[อ่านย้อนหลังเป้าหมายที่ 4 ได้จาก: https://bit.ly/3RDAqm4
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.blockdit.com/futuretaleslab
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureofTech #FutureofLiving #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา