2 ต.ค. 2023 เวลา 23:05 • หนังสือ

พระโพธิสัตว์ บำเพ็ญ พุทธการกธรรม (ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า ) 10 ประการได้แก่

1. บำเพ็ญทาน : สละบริจาคสิ่งทั้งปวง จนถึงร่างกายชีวิตให้ได้หมดสิ้น ..เหมือนอย่างเทภาชนะน้ำคว่ำจนหมดน้ำ
2. บำเพ็ญศีล : รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต ..เหมือนอย่างเนื้อทรายรักษาขนยิ่งกว่าชีวิต
3. บำเพ็ญเนกขัมม์ : ออกจากกาม จากบ้านเรือน.... เหมือนอย่างมุ่งออกจากพันธนาคาร
4. บำเพ็ญปัญญา : เข้าหาศึกษาไต่ถามบัณฑิตโดยไม่เว้นว่า จะเป็นบุคคลมีชั้นชาติชั้นวรรณะต่ำ , ปานกลางหรือสูง ....เหมือนอย่างภิกษุเที่ยวบิณฑบาตรับไปโดยลำดับ ไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต่ำ
5. บำเพ็ญวิริยะ : มีความเพียรมั่นคง ไม่ย่อหย่อนทุกอิริยาบถ...เหมือนอย่างสีหราช มีความเพียรมั่นคงในอิริยาบถทั้งปวง
6. บำเพ็ญขันติ : อดทนทั้งในการได้รับการยกย่อง ทั้งในการถูกหมิ่นแคลน..เหมือนอย่างแผ่นดิน ใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดก็รองรับได้ทั้งนั้น
7..บำเพ็ญสัจจะ : รักษาความจริง ไม่พูดเท็จทั้งรู้ แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่พูดเท็จก็ไม่ยอมพูดเท็จ , หรือแม้เมื่อพูดเท็จจะได้ทรัพย์เป็นต้น ก็ไม่ยอมพูดเท็จ..เหมือนอย่างดาวโอสธี ดำเนินไปในวิถีของตน เที่ยงตรงทุกฤดู
8.. บำเพ็ญอธิษฐาน : ตั้งใจมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว คือเด็ดเดี่ยวแน่นอนในสิ่งที่อธิษฐานใจไว้......เหมือนอย่างภูเขาหินไม่หวั่นไหวเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ
9. บำเพ็ญเมตตา : แผ่มิตรภาพไมตรีจิต ไม่คิดโกรธอาฆาต มีจิตสม่ำเสมอเป็นอันเดียว ทั้งในผู้ที่ให้คุณ ทั้งในผู้ที่ไม่ใหู้คุณ หรือให้โทษ.......เหมือนอย่างน้ำแผ่ความเย็นไปให้อย่างเดียวกัน แก่ทั้งคนชั่ว ทั้งคนดี
10. บำเพ็ญอุเบกขา : วางจิตมัธยัสถ์เป็นกลาง ทั้งในคราวสุข ทั้งในคราวทุกข์ ......เหมือนอย่างแผ่นดิน เมื่อใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดลงไป ก็มัธยัสถ์เป็น
กลาง
พุทธการกธรรม 10 ประการเหล่านี้เรียกว่า "บารมี" ตรงกับคำว่า :ปรมะ: ที่แปลว่า..อย่างยิ่ง หมายถึงว่าเต็มบริบูรณ์
 
แต่มิใช่ว่าจะเต็มบริบูรณ์ได้เอง ต้องบำเพ็ญเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไปคือต้องทำให้เต็มบริบูรณ์ เหมือนอย่างตักน้ำเทใส่ตุ่มใหญ่อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเต็ม บำเพ็ญจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็สำเร็จเป็น....พระพุทธเจ้า....เมื่อนั้น
📖 พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ หน้า ๒๒- ๒๔
#สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
โฆษณา