29 ก.ย. 2023 เวลา 16:12 • ปรัชญา
พระพุทธศาสนาจะแบ่งหลักธรรมออกเป็นจำนวนหลักใหญ่สุดหรือมากสุดแล้วแยกย่อยลงจนมีจำนวนเล็กสุดหรือน้อยสุด เหมือนเซต/สับเซต ในคณิตศาสตร์ เช่น พระไตรปิฎก มีจำนวนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์/ข้อ(ก็คือ "เซต") แล้วแยกย่อยเป็น 3 ส่วน(คือ "สับเซต") เป็นต้น
โฆษณา