ประเทศไทย

การฝึกฝนตนเอง

ก้าวย่างของความเข้าใจคือการฝึกฝนปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจสิ่งต่างๆ ต้องลงมาสู่การปฏิบัติจริง และการปฏิบัติที่ดีต้องลงภาคสนาม และเมื่อไหร่ก็ตามที่ตนเองไม่สามารถเข้าใจประเด็นในลักษณะเช่นนี้ได้ ก็จะนำพาตนเองให้ไปสู่หนทางที่แท้จริงไม่ได้ นั่นหมายความว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้จริงแต่พยายามคิดว่าตนเองปฏิบัติได้ เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะทำให้ชีวิตของตนเองประสบความสำเร็จใดๆ ตนเองจะต้องปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้ดี เมื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใดๆ ตัวเองก็จะฝ่าฟันไปได้ เพราะมีพื้นฐานที่ดีแต่แรก
โฆษณา