20 ต.ค. 2023 เวลา 01:00 • ศิลปะ & ออกแบบ

เมียนมาเน้นความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

รองอธิบดีกรมลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์แห่งเมียนมา แถลงระหว่างการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบอุตสาหกรรมว่า การทำความเข้าใจกับกฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเมียนมา
จะช่วยให้นักธุรกิจสามารถปกป้องผลงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ของตนเองจากการถูกลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง
FashionSquad Myanmar
ซึ่งมีนักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 90 รายจากภาคอิรวดีและรัฐฉานเข้าร่วมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566
การออกแบบอุตสาหกรรม หมายถึง การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม หรือส่วนประกอบที่เกิดจากรูปลักษณ์และการตกแต่งของเส้น รูปทรง สี พื้นผิว สิ่งทอ
Myanmar jewellery
ซึ่งการออกแบบในนี้ หมายถึง รูปทรงทั้งหมดที่มองกับตาได้และดึงดูดใจต่อผู้บริโภค เช่น รูปแบบเสื้อผ้าที่ออกแบบเอง การออกแบบอัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกา ยานพาหนะ การออกแบบภายในบ้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตลอดจนสินค้าใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อแข่งขันได้ในตลาด ถือเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
September 2016 – RetroYangon Posters
นวัตกรรมในการออกแบบมีบทบาทสำคัญเนื่องจากลูกค้ามักจะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลกำไรที่มากขึ้นสำหรับผู้ผลิตและบริษัทที่ลงทุนในการออกแบบอุตสาหกรรม
FashionSquad Myanmar
เมื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรมได้รับการคุ้มครองแล้วจะป้องกันการคัดลอก เลียนแบบ และทำซ้ำในเชิงพาณิชย์ของการออกแบบ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของการออกแบบหรือผู้ถือสิทธิ์ การคุ้มครองนี้ช่วยให้เจ้าของได้รับประโยชน์จากการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีลิขสิทธิ์
การออกแบบทางอุตสาหกรรมสามารถป้องกันได้หากเป็นการออกแบบใหม่และสร้างขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด โดยทั่วไป การคุ้มครองการออกแบบอุตสาหกรรมจะมีระยะเวลาห้าปีนับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถขยายเวลาได้สองครั้ง ครั้งละห้าปี การคุ้มครองจำกัดอยู่ในประเทศที่จดทะเบียนเท่านั้น
PHYO THIHA, Official stylist & photo model from Myanmar
กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ 2 ในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยสมัชชาแห่งสหภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำกฎที่จำเป็นซึ่งกำหนดโดยกรมลิขสิทธิ์ภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งเมียนมาเพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ผลกระทบ
กฎหมายทรัพย์สินด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเมียนมาที่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2566 จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึง่จะช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในเมียนมาได้
The Mayans
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การที่รัฐบาลเมียนมาออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกฎหมายลิขสิทธ์ทางด้านวรรณกรรมและด้านศิลปกรรม จะช่วยลดการลอกเลียนแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ และวรรณกรรมในเมียนมาและคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ให้สามารถฟ้องร้องต่อผู้ลอกเลียนแบบได้ ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเมียนมาที่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2566
Reference :
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
โฆษณา