คำพูด สำคัญไฉน

คำพูดคือ "ใบเบิกทาง"
สู่ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม
วจีที่ดี วาจาที่งาม ย่อมได้รับ "การชื่นชม"
พูดเรื่องการศึกษา
ผู้คนจะได้ความรู้
พูดเรื่องศาสนา
ผู้คนจะมีหลักยึดเหนี่ยว
พูดเรื่องการทำกิน
ผู้คนจะดำรงชีวิตได้
1
พูดเรื่องการประกอบธุรกิจ
ผู้คนจะมีวิชาชีพ
พูดเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ผู้คนจะอายุยืน
พูดเรื่องการออกกำลังกาย
ผู้คนจะแข็งแรง
พูดเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ดี
ผู้คนจะมีวิถีชีวิตที่งดงาม
การใช้คำพูดที่ดีต่อกันนั้น
สามารถสร้างบ้านสร้างเมือง
ให้เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติได้
เป็นประเทศศิวิไล
บ้านเมืองสงบสุข ร่มเย็น
  • 3
โฆษณา