24 ต.ค. 2023 เวลา 14:17 • ความคิดเห็น
เกิดจากเขตรายใด้ที่ไม่ขยายตัวจึงไม่สามารถไปลดต้นทุนของแรงงาน ทำให้เกิดการกระจุกตัวในส่วนกลาง แก้ได้โดยการใช้พื้นที่ประเทศทุกตารางนิ้วให้เกิดเป็นรายใด้ ให้พอเพียง ต้องลดต้นทุนของแรงงานก่อนเป็นอัดดับแรกและการกำหนดเมืองหลวงต้นแบบที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร เหล่านี้ควรจะเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำ !!
โฆษณา