17 ก.พ. เวลา 15:11 • การศึกษา
ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน (Money literacy) เช่น
สอนคนให้เข้าใจ "ค่าของเงิน"
เช่น เงิน 100 บาท ณ วันนี้ มีค่ามากกว่า 100 บาท ในอีก 1 ปีข้างหน้าเสมอ...
สอนคนให้เห็นความสำคัญของ "การออม"
สอนคนให้ไม่ยึดติดกับรายได้ แต่ให้ความสำคัญกับ "รายเหลือ"
(รู้จักวางแผนการใช้จ่าย)
สอนคนให้เห็นความสำคัญของการมีเงินสำรองฉุกเฉิน คุณค่าของการทำประกัน และวางแผนเกษียณ "ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน"
โฆษณา