21 มี.ค. เวลา 10:35 • ไลฟ์สไตล์
1. อยากก้าวหน้า มีอนาคตที่ดีขึ้น
2. ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่อยากอยู่กับที่
3. เป็นคนที่เห็นศักยภาพในตัวเอง อยากช่วยเหลือสังคม ชุมชน
4. อยากทำดีที่สุด สร้างความภูมิใจให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม
โฆษณา